O mně

advokát | soudní překladatel a soudní tlumočník jazyka českého a německého 

Právo a právní vědu jsem studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem v roce 2017 absolvoval s vyznamenáním a v roce 2020 následně složil i státní rigorózní zkoušku v oboru občanského práva (JUDr.). Od září 2017 do března 2021 jsem vykonával koncipienturu u Mgr. Kateřiny Celnarové, LL.M., advokátky v Břeclavi, kde jsem od roku 2015 působil již v rámci svého studia. Generální praxe mé školitelky mi umožnila získat všeobecný přehled nezbytný pro výkon advokacie. Advokátní zkoušku jsem složil v únoru 2021 a od března 2021 působím v Břeclavi jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19624.

Vedle advokacie se věnuji také překladatelské a tlumočnické činnosti. V roce 2014 jsem dosáhl nejvyšší jazykové úrovně C2 odpovídající úrovni rodilého mluvčího. Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně jsem byl v roce 2017 jmenován tlumočníkem jazyka německého a od té doby aktivně vykonávám činnost soudního překladatele a soudního tlumočníka jazyka německého. Od roku 2019 působím také jako externí překladatel Soudního dvora Evropské unie. Překladatelská a tlumočnická činnost mě však profesně provází již od roku 2011, kdy jsem jako brigádník začal provázet návštěvníky z německy mluvících zemí na zámku v Lednici.

Ze své každodenní praxe mám řadu zkušeností a aktivně ovládám právní terminologii německého jazyka včetně specifik jednotlivých německy mluvících zemí a jejich právních řádů. Během studia na právnické fakultě jsem absolvoval dvouletý kurz "Deutsch für Juristen" a rovněž řadu volitelných předmětů z oblasti německého a zejména rakouského práva vyučovaných v německém jazyce. Ve své diplomové práci jsem komparoval instituty z oblasti německého a českého mezinárodního práva soukromého. Má rigorózní práce se pak zabývala vybranými nástroji urychlení českého, německého a rakouského civilního řízení. 

Abych mohl svým klientům poskytovat kvalitní služby, kladu velký důraz na další vzdělávání. To se týká jak oblasti práva, tak prohlubování jazykových znalostí.